9.โครงการ พช.นนท์ ร่วมใจ “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ต้นไม้แห่งความเพียร”

โครงการนวัตกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การให้บุคลากรของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต หรือการเสริมสร้างและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

9.1 โครงการ พช.นนท์ ร่วมใจ “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ต้นไม้แห่งความเพียร”  9.1 คก.นวัตกรรม

9.2 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ พช.นนท์ ร่วมใจ “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ต้นไม้แห่งความเพียร” 9.2 แผนปฏิบัติการคก.นวัตกรรม

9.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกปณิธานดีเด่น  9.3 คำสั่ง

9.4 ประกาศผลการคัดเลือกปณิธานดีเด่นตามโครงการ พช.นนท์ ร่วมใจ “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ต้นไม้แห่งความเพียร”

ปณิธานดีเด่น จำนวน 3 รางวัล 9.4 ประกาศผลการคัดเลือกปณิธานดีเด่น

1) ปณิธาน “ไม่หยุดเรียนรู้ (Keep learning)” โดย นางสาวสาวินี อินทร์ประสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน9.4.1 ปณิธานน.ส.สาวินี อินทร์ประสิทธิ์

2) ปณิธาน “เป็นคนดีของสังคม และทำประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างสุดกำลัง ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่” โดย นางสาวไอยลดาวัลย์ ศรีผาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี9.4.2 ปณิธานน.ส.ไอยลดาวัลย์ ศรีผาย

3) ปณิธาน “ยึดถือความเสมอภาค มุ่งกระจายโอกาสสู่ความเท่าเทียม น้อมนำวิถีพอเพียงสร้างสุขแก่ชีวิต” โดย นายกฤตพจน์ เจริญสุข         นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน      9.4.3 ปณิธานนายกฤตพจน์ เจริญสุข

9.5 เกียรติบัตรบุคลากรที่มีการดำเนินงานตามปณิธานดีเด่น9.5 เกียรติบัตรปณิธานดีเด่น

(Visited 1 times, 1 visits today)