7. ด้านการส่งเสริมค่านิยมองค์การ ABC DEF และ S&P

7.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมค่านิยมองค์การ ABC DEF และ S&P  7.1 คำสั่ง 30-2564 แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมค่านิยม

7.2 ประกาศค่านิยมองค์การในการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  7.2 ประกาศค่านิยมองค์การในการปฏิบัติงาน

7.3 แผนปฏิบัติการในการนำค่านิยมองค์การ ABC DEF และ S&P ไปใช้ 7.3 แผนปฏิบัติการในการนำค่านิยมองค์การไปใช้

7.4 ประกาศผลการคัดเลือก “บุคคลต้นแบบค่านิยมองค์การดีเด่น” สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7.4 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบค่านิยมองค์การดีเด่น

7.5 เกียรติบัตรบุคคลต้นแบบค่านิยมอง์การดีเด่น    7.5 เกียรติบัตรค่านิยมองค์การดีเด่น

(Visited 1 times, 1 visits today)