5. ผลการดำเนินงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

5.1 การลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์

1) แบบลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส นนทบุรีใสสะอาด 2564”5.1.1 แบบลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์-สุจริต โปร่งใส นนทบุรีใสสะอาด 2564

2) แบบลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564” 5.1.2 แบบลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์-มหาดไทย

5.2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

1) การประชาสัมพันธ์แบบประกาศเจตนารมณ์  5.2.1 รวมประกาศเจตนารมณ์

 

(Visited 1 times, 1 visits today)