5. ด้านการบริหารงบประมาณ

5.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารงานบุคคลและบริหารงบประมาณ  5.1 คำสั่ง 12-2564 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารงานบุคคล-งบประมาณ

5.2 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   5.2 แผนปฏิบัติการปี 64 ไตรมาส 1-4

5.3 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ครั้งที่ 1 5.3 รายงานผลการตรวจสอบ ไตรมาส 1-2

5.4 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ครั้งที่ 2  5.4 รายงานผลการตรวจสอบ ไตรมาส 3-4

(Visited 1 times, 1 visits today)