4. คู่มือ/คำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน

4.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25404.1 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

4.2 การย้ายข้าราชการ

1) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 57,63,132,1374.2.1 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

2) หนังสือ ที่ นร 1008/ว 40 ลว 30 ก.ย. 53 4.2.2 หนังสือ ที่ นร 1008 ว 40 ลว 30 ก.ย. 53

4.3 การแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

1) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 684.3.1 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

4.4 การแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน

1) หนังสือ ที่ นร 1008/ว 40 ลว 30 ก.ย.634.4.1 หนังสือ ที่ นร 1008 ว 40 ลว 30 ก.ย. 53

2) คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 516/2552 ลว 18 พ.ย.524.4.2 คำสั่งกรม ที่ 516-2552 ลว 18 พ.ย.52

4.5 การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่/ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง

1) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 32,57 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามพ.ร.บ.แผ่นดิน พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 5)4.5.1 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

4.6 การลาออกจากราชการ

1) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 57,109,1324.6.1 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

2) ระเบียบก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการ พ.ศ. 2535  4.6.2 ระเบียบก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการ พ.ศ. 2535

3) ระเบียบก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. 2551 4.6.3 ระเบียบก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. 2551

4) หนังสือ ที่ นร 1011/ว 13 ลว 11 ธ.ค.51 4.6.4 หนังสือ ที่ นร 1011ว 13 ลว 11 ธ.ค.51

4.7 การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

1) หนังสือ ที่ นร 1004/ว 19 ลว 2 มิ.ย.53 4.7.1 หนังสือ ที่ นร 1004ว 19 ลว 2 มิ.ย.53

2) กฎก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553  4.7.2 กฎก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

3) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 59 4.7.3 ระเบียบก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. 2551

4) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลว 30 ก.ย.53  4.7.4 ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลว 30 ก.ย.53

5) คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 428/2553 ลว 30 ก.ย.53 4.7.5 คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 428-2553 ลว 30 ก.ย.53

 

(Visited 1 times, 1 visits today)