4. การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการ/กิจกรรม

4.1 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนนทบุรี  4.1 กองทุนเด็ก

4.2 คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4.2 KBO

4.3 คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดนนทบุรี ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนนทบุรี  4.3 คก.คัดเลือกคนกองทุนสตรี

4.4 คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด และคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด 4.4 รับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด

4.5 คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2564 4.5 คก.คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น

(Visited 1 times, 1 visits today)