3. โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนและประชาชน ในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในภาคราชการ

3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด3.3.1 แบบรายงานผล

3.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔3.3.2 แบบรายงานผลกรม

(Visited 1 times, 1 visits today)