3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          3.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563  3.1 ต.ค.63-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

3.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563 3.2 พ.ย.63-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

3.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563  3.3 ธ.ค.63-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

3.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564  3.4 ม.ค.64-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

3.5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564  3.5 ก.พ.64-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

3.6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564  3.6 มี.ค.64-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

3.7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564  3.7 เม.ย.64-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

3.8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564  3.8 พ.ค.64-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

3.9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2564  3.9 มิ.ย.64-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

(Visited 1 times, 1 visits today)