3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

3.1 กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม3.1 กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

1) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม 3.1.1 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

3.2 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลคุณธรรมต้นแบบ “คนดีที่อยากบอก”3.2 กิจกรรมคัดเลือกบุคคลคุณธรรม

1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลคุณธรรมต้นแบบ “คนดีที่อยากบอก”3.2.1 คำสั่ง 26-64 แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกบุคคลคุณธรรม

2) หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลคุณธรรมต้นแบบ “คนดีที่อยากบอก” 3.2.2 หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือก

3.3 กิจกรรม Share knowledge ความรู้ คือ การแบ่งปัน    3.3.1 Share Knowledge

1) ภาพประกอบการขับเคลื่อนกิจกรรม3.3.1 Share Knowledge

 

(Visited 1 times, 1 visits today)