3. กิจกรรมสนับสนุนมาตรการและแผนปฏิบัติการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

3.1 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ 5 ส 3.1 กิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบ 5 ส

1) หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบ 5 ส   3.1.1 หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือก

2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ 5 ส    3.1.2 คำสั่ง สพจ. ที่ 28-2564

3) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ 5 ส    3.1.3 ประกาศผล

4) การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ (รอไฟล์แนบ)

5) เกียรติบัตร “บุคคลต้นแบบ 5ส” 3.1.5 เกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ 5ส

3.2 กิจกรรม Big Cleaning Day 3.2 กิจกรรม Big Cleaning Day

3.3 กิจกรรมรณรงค์ลดและคัดแยกขยะ 3.3 กิจกรรมรณรงค์ลดและคัดแยกขยะ

3.4 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้ถุงผ้า (รอไฟล์แนบ) 3.4 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้ถุงผ้า

3.5 กิจกรรมรณรงค์งดใช้โฟมบรรจุอาหาร (รอไฟล์แนบ) 3.5 กิจกรรมรณรงค์งดใช้โฟมบรรจุอาหาร

3.6 กิจกรรมส่งเสริม “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” (รอไฟล์แนบ) 3.6 กิจกรรมส่งเสริมผ้าไทยใส่ให้สนุก

3.7 มาตรการลดและประหยัดพลังงาน (รอไฟล์แนบ)3.7 มาตรการลดและประหยัดพลังงาน

1) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรการและกำกับดูแลการประหยัดพลังงานและคณะทำงานขับเคลื่อนการประหยัดพลังงาน3.7.1 คำสั่ง

2) ประกาศมาตรการและแนวทางประหยัดพลังงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25643.7.2 ประกาศ

4 หนังสือส่งเกียรติบัตร

(Visited 1 times, 1 visits today)