2. แผนการ โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

1) แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1-2)2.1 แผนปฏิบัติการใช้งบรวม ปี 64 ไตรมาส 1-2

2) แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3-4)  2.2 แผนปฏิบัติการใช้งบรวม ปี 64 ไตรมาส 3-4

 

(Visited 1 times, 1 visits today)