2. นโยบาย/มาตรการในการจัดกิจกรรมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

          2.1 ประกาศนโยบายการดำเนินกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน2.1 ประกาศนโยบาย

2.2 ประกาศมาตรการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน   2.2 ประกาศมาตรการ

2.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน  2.3 คำสั่ง สพจ. ที่ 16-2564

2.4 คำสั่งแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม 5 ส  2.4 คำสั่ง สพจ. ที่ 17-2564

(Visited 1 times, 1 visits today)