2. การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน ราย นายสินชัย ทองมั่ง พื้นที่ขนาด 3 ไร่ 2.1 คำสั่งกก.ราคากลางโคกหนองนาไทรน้อย

2.2 คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”2.2 คำสั่งกก.ราคากลางโคกหนองนาปากเกร็ด

2.3 คำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาปรับรูปแบบที่ดิน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน ราย นายสินชัย ทองมั่ง พื้นที่ขนาด 3 ไร่

2.3 คำสั่งกก.ตรวจรับ-ควบคุมงานไทรน้อย

(Visited 1 times, 1 visits today)