1. การเผยแพร่งานตามภารกิจของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ให้สาธารณชนได้รับทราบ

          1.1 การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี1.1 Facebook สพจ.นนทบุรี

1.2 การประชาสัมพันธ์ผ่าน website สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี1.2 website สพจ.นนทบุรี

1.3 การประชาสัมพันธ์ผ่าน Infographic1.3 การจัดทำ Infographic

1.4 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 1.4 สื่อออนไลน์

1.5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์1.5 ป้ายประชาสัมพันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)