1. การประกาศข้อตกลง/เจตนารมณ์ที่เกี่ยวข้อง

1.1 ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส พัฒนาชุมชนนนท์ใสสะอาด 2564”1.1 พช.นนท์ ใสสะอาด 2564

1.2 ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส นนทบุรีใสสะอาด 2564”1.2 นนทบุรีใสสะอาด 2564

1.3 ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564”1.3 มหาดไทยใสสะอาด 2564

1.4 ประกาศมาตรฐานจริยธรรมพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี 1.4 ประกาศ-มาตรฐานจริยธรรม พจ.

1.5 ประกาศมาตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ/ลูกจ้าง1.5 ประกาศ-มาตรการเสริมสร้างคุณธรรม

1.6 เกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรม” สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี1.6 เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม

 

(Visited 1 times, 1 visits today)