หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ระดับจังหวัดปี 2562 บ้านหัวคูใน หมู่ 5 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

@นนทบุรี>วันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2562 เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม ท่านประธาน กรุณาให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตร หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต และสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด จำนวน 6 อำเภอ 6 ราย

 

 

 

 

 

1.วีดีทัศน์ หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 บ้านหัวคูใน หมู่ 5 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลด>>>https://youtu.be/Z-IUPAxIMxA

2.เอกสาร หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 หมู่ 5 บ้านหัวคูใน ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ดาวน์โหลด >>>เอกสาร หมู่บ้านสารสนเทศ หมู่5 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  

การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ดาวน์โหลด>>>2.2 การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต


(Visited 1 times, 1 visits today)