สารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ระดับจังหวัด ปี 2562 ต.ทวีฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

 

@นนทบุรี>วันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2562 เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม ท่านประธาน กรุณาให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตร หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต และสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด จำนวน 6 ราย โดย นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน และเข้าร่วมประชุม โดยนำเสนอ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในด้านเศรษฐกิจ โครงการไทยนิยมยั่งยืน การคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP, ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับพัฒนา, การดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.วีดีทัศน์ สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลด>>>https://youtu.be/mGlXprxx2_4

2.เอกสาร สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลทวีวัฒนา ระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2562 (ดาวน์โหลด>>>เอกสาร สารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ปี 2562 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

3.การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี(ดาวน์โหลด>>> การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ และแผยแพร่ ต.ทวีวัฒนา


(Visited 1 times, 1 visits today)