หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนฯ ระดับเขต ปี 2561 ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้านสารสนเทศฯ หมู่ที่ 10 บ้านนาคเกี้ยว  ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เข้ารับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ผลการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตระดับเขตตรวจราชการ ปี 2561 ได้แก่หมู่ที่ 10 บ้านนาคเกี้ยว  ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดย ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้านสารสนเทศฯ หมู่ที่ 10 บ้านนาคเกี้ยว  ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เข้ารับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   ในวันที่ 3 กันยายน 2561 ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ชั้น 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)