ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560

ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560

 ข้อมูล จปฐ. (เขตชนบท)
 ที่   อำเภอ   เป้าหมาย  ผลการจัดเก็บ   ผลการบันทึก  
 ครัวเรือน ร้อยละ   ครัวเรือน ร้อยละ
 1  เมืองนนทบุรี  17,654  17,665  100.06  17,665  100.06
 2  บางกรวย  8,325   6,271  75.32   6,271  75.32
 3  บางใหญ่  34,965  35,016  100.14 35,016  100.14
 4  บางบัวทอง  35,514  38,404  108.13  38,404 108.13
 5  ไทรน้อย  11,503   11,938  103.78  11,938  103.78
 6  ปากเกร็ด  14,420 14,421 100.01 14,421  100.01
รวม 122,381 123,715 101.09 123,715 101.09

 

 ข้อมูล จปฐ. (เขตเมือง)
 ที่   เทศบาล  เป้าหมาย  ผลการจัดเก็บ   ผลการบันทึก  
 ครัวเรือน ร้อยละ   ครัวเรือน ร้อยละ
 1  นครนนทบุรี 4,700 3,073  65.38 3,073  65.38
 2  นครปากเกร็ด 4,500 2,610 58.00 2,610  58.00
 3  เมืองบางศรีเมือง 1,312 1,088 82.92 1,088 82.92
 4  เมืองบางกรวย 2,300 463 20.13 463 20.13
 5  เมืองบางบัวทอง 7,980 5,404 67.71 5,404 67.71
6  เมืองพิมลราช 5,050 2,250 44.55 2,250 44.55
7  ตำบลปลายบาง 3,160 1,626 51.45 1,626 51.45
8  ตำบลบางใหญ่ 3,090 2,804 90.74 2,804 90.74
9  ตำบลบางม่วง 620 142 22.90 142 22.90
10  ตำบลไทรน้อย 424 424 100.00 424 100.00
รวม 33,136 19,884 60.00 19,884 60.00
(Visited 1 times, 1 visits today)