ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน อันเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ที่เชิญชวนให้ไปสัมผัสเสน่ห์ของชุมชน เพื่อนำศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมาผลักดันให้เกิดกำลังซื้อสินค้าชุมชน

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

-หมู่ที่ 1 บ้านบางไผ่ ต.บางรักใหญ่

-หมู่ 4 บ้านเกาะคอน ต.ละหาร

-หมู่ 7 บ้านสุเหร่าแดงต.ละหาร

-หมู่ 9 บ้านคลองตาชม ต.บางคูรัด

#ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี

  

(Visited 1 times, 1 visits today)