หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนฯ ปี 2561 จังหวัดจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศดีเด่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปี 2561

จังหวัดจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศดีเด่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปี 2561 โครงการ อบรมส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ”ไม้ดอกไม้ประดับ” ดำเนินการวันที่  20  กันยายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาคเกี้ยว หมู่ที่ 10 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)