ข้อมููลสรุปหมู่บ้านที่มีผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนนทบุรีและรายงานจำนวนประชากรในเขตชุมชน

ข้อมููลสรุปหมู่บ้านที่มีผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลสรุปหมู่บ้านที่มีผู้ใหญ่บ้าน จ.นนทบุรี (ราย 6อำเภอ)

 

 

 

 

 

 

 

 

       รายงานจำนวนประชากรในเขตชุมชน

1.จำนวนครวเรือนประชากร อปท.อำเภอบางกรวย

2.จำนวนครวเรือนประชากร อปท.อำเภอบางบัวทอง

3.จำนวนครัวเรือน ประชากร อปท เมืองนนทบุรี

4.จำนวนครัวเรือน ประชากร อปท.ไทรน้อย

5.จำนวนครัวเรือน ประชากร อปท.ปากเกร็ด

6.จำนวนครัวเรือน อปท.บางใหญ่

 

     สรุปข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 ในเขตชนบท

1.ครัเรือนตกเกณฑ์ จปฐ ปี 2562 จ.นนทบุรี

2.จปฐ.2 ทุกอ-เภอ จ.นนทบุรี

3.จำนวนครวเรือนประชากร อปท.อำเภอบางกรวย

4.จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร แต่ละตำบล ของจังหวัดนนทบุรี

5.จำนวนครัวเรือน ประชากร จังหวัดนนทบุรี

6.จำนวนครัวเรือน ประชากร อปท บางบัวทอง

7.จำนวนครัวเรือน ประชากร อปท เมืองนนทบุรี

8.จำนวนครัวเรือน ประชากร อปท.ไทรน้อย

9.จำนวนครัวเรือน ประชากร อปท.ปากเกร็ด

10.จำนวนครัวเรือน อปท.บางใหญ่

11.จำนวนหมู่บ้านตามข้อมูล กชช 2 ค ปี 2562

12.ระดับความสุข จากข้อมูล จปฐ ปี 2562 ของประชากรนนทบุรี

13.รายได้เฉลี่ยครัวเรือน และรายได้เฉลี่ยต่อ คนต่อปี จปฐ 2562

14.รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ประจำปี 2562 จังหวัดนนทบุรี

15.รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี แยกรายอำเภอ ปี 2562

16.รายได้เฉลี่ยต้อคนต่อปี อำเภอเมือง

17.สรุป จปฐ.2 จังหวัดนนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)