ข้อมูล กชช. 2ค ปี 2562

1.จำนวนหมู่บ้านตามระดับการพัฒนา ปี 2562 ระดับจังหวัด (จังหวัดนนทบุรี ภาคกลาง)

2.ระดับการพัฒนาหมู่บ้าน ปี 2562 ระดับจังหวัด

 3.ลำดับตัวชี้วัดที่มีปัญหา ปี 2562 ระดับจังหวัด

4.สรุปข้อมมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2562 ระดับจังหวัดนนทบุรี ภาคกลางประเทศไทย


(Visited 1 times, 1 visits today)