ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี2560 ระดับจังหวัดนนทบุรี ภาคกลาง

1. จำนวนหมู่บ้านในแต่ละระดับปัญหาของแต่ละตัวชี้วัด ปี 2560 ระดับจังหวัดนนทบุรี ภาคกลาง

2.จำนวนหมู่บ้านตามระดับการพัฒนา ปี 2560 ระดับจังหวัด จังหวัดนนทบุรี ภาคกลาง

3.ร้อยละของหมู่บ้านในแต่ละระดับปัญหาของตัวชี้วัด ปี 2560 ระดับ จังหวัดนนทบุรี ภาคกลาง

4.ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน ปี 2560 ระดับจังหวัดนนทบุรี ภาคกลาง

5.ลำดับตัวชี้วัดที่มีปัญหา ปี 2560 ระดับจังหวัดนนทบุรี ภาคกลาง

6. สภาพปัญหาจำแนกตามตัวชี้วัด ปี 2560 ระดับจังหวัดนนทบุรี ภาคกลาง

7.สรุปข้อมูลพื้ื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) ปี 2560 ระดับจังหวัดนนทบุรี ภาคกลาง

(Visited 1 times, 1 visits today)