ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2562

ข้อมูล จปฐ 2562

 1.ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 38000 บาท/คน/ปี 6 อำเภอ จังหวัดนนทบุรี ปี 2562

2.สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2562 ระดับอำเภอ จ.นนทบุรี

3.รายงานจำนวนประชากรข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับอปท. ปี 2562

4.รายงานจำนวนประชากร ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับอำเภอ ปี 2562

5.จำนวนครัวเรือน ประชากร จังหวัดนนทบุ 5.รายงานจำนวนประชากรข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับจังหวัด ปี 2562

6.รายงานจำนวนประชากร ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับ อปท. ปี 2562 (อ.บางบัวทอง)

7.รายงานจำนวนประชากรข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับ อปท. ปี 2562 (อ.เมืองนนทบุรี)

8.จำนวนครัวเรือน ประชากร อปท.ไทรน้อ8.รายงานจำนวนประชากร ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับ อปท. ปี 2562  (อ.ไทรน้อย)

9.รายงานจำนวนประชากร ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับ อปท. ปี 2562  (อ.ปากเกร็ด)

10.จำนวนครัวเรือน อปท.บางให9.รายงานจำนวนประชากร ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับ อปท. ปี 2562  (อ.ปากเกร็ด)

11.จำนวนครัวเรือน อปท.บางให11.รายงานจำนวนประชากร ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับ อปท. ปี 2562 (อ.บางใหญ่)

12.ระดับความสุข จากข้อมูล จปฐ ปี 2562 ของประชากรนนทบุ12.ระดับความสุขเฉลี่ย ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับจังหวัด ปี 2562

13.รายงานรายได้เฉลี่ยครัวเรือน ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับจังหวัด ปี 2562

14.รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ระดับจังหวัด ปี 2562

15.รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี

16.สรุป จปฐ.2 จังหวัดนนทบุ16.สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2562 ระดับจังหวัด

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)