ด่วนที่สุด นบ 0019.1/ว4335 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  เรื่อง   การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด่วนที่สุด นบ 0019.1/ว4335 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

29 November 2564 /

14:35 น. /

ดาวน์โหลด