ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งด้วยกระบวนการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจ้างเหมาจัดกิจกรรม  OEO (OTOP Event Online) ยกระดับ OTOP ของดีนนทบุรีสร้างสรรค์สู่วิถีใหม่  ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งด้วยกระบวนการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจ้างเหมาจัดกิจกรรม OEO (OTOP Event Online) ยกระดับ OTOP ของดีนนทบุรีสร้างสรรค์สู่วิถีใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 กรกฎาคม 2563 /

15:03 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งด้วยกระบวนการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจ้างเหมาจัดกิจกรรม OEO (OTOP Event Online) ยกระดับ OTOP ของดีนนทบุรีสร้างสรรค์สู่วิถีใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งด้วยกระบวนการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจ้างเหมาจัดกิจกรรม OEO (OTOP Event Online) ยกระดับ OTOP ของดีนนทบุรีสร้างสรรค์สู่วิถีใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 กรกฎาคม 2563 /

14:16 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจ้างเหมาจัดกิจกรรม OEO (OTOP Event Online) ยกระดับ OTOP ของดีนนทบุรีสร้างสรรค์สู่วิถีใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจ้างเหมาจัดกิจกรรม OEO (OTOP Event Online) ยกระดับ OTOP ของดีนนทบุรีสร้างสรรค์สู่วิถีใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 กรกฎาคม 2563 /

14:10 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งด้วยกระบวนการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจ้างเหมาจัดกิจกรรม OEO (OTOP Event Online) ยกระดับ OTOP ของดีนนทบุรีสร้างสรรค์สู่วิถีใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งด้วยกระบวนการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจ้างเหมาจัดกิจกรรม OEO (OTOP Event Online) ยกระดับ OTOP ของดีนนทบุรีสร้างสรรค์สู่วิถีใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 กรกฎาคม 2563 /

14:09 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมแสดงและสาธิต OTOP นวัตวิถีของดีเมืองนนท์  ตามโครงการการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมแสดงและสาธิต OTOP นวัตวิถีของดีเมืองนนท์ ตามโครงการการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 พฤษภาคม 2563 /

19:49 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมแสดงและสาธิต OTOP นวัตวิถีของดีเมืองนนท์ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมแสดงและสาธิต OTOP นวัตวิถีของดีเมืองนนท์ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

18 พฤษภาคม 2563 /

10:07 น. /

ดาวน์โหลด