ด่วนที่สุด นบ 0019.2/18839 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  เรื่อง   การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

ด่วนที่สุด นบ 0019.2/18839 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

01 ธันวาคม 2564 /

09:58 น. /

ดาวน์โหลด