ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

30 พฤศจิกายน 2563 /

17:27 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดนนทบุรี

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดนนทบุรี

23 พฤศจิกายน 2563 /

15:07 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

09 พฤศจิกายน 2563 /

09:05 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ตามโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ตามโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี

14 ตุลาคม 2563 /

18:28 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนนนท์ และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในการจ้างเหมากิจกรรมที่ 4 : Taste of Nont, Best of Thai “ของดีเมืองนนท์สู่สากล” ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนนนท์ และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจ้างเหมากิจกรรมที่ 4 : Taste of Nont, Best of Thai “ของดีเมืองนนท์สู่สากล” ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 กันยายน 2563 /

18:01 น. /

ดาวน์โหลด