ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาชีพครัวเรือนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาชีพครัวเรือนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 กรกฎาคม 2564 /

13:35 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องการประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาชีพครัวเรือนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน เพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องการประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาชีพครัวเรือนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน เพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

11 พฤษภาคม 2564 /

15:06 น. /

ดาวน์โหลด