กรมการพัฒนาชุมชน

ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ในกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ (Anti–Corruption ) ต่อต้านทุจริต “คนปากเกร็ดหัวใจไร้โกง”

14 September 2021 /

15:57 น.