พจ.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดนนทบุรี รอบการประเมินที่ 2 ปี 2565

10 พฤษภาคม 2565 /

15:03 น.

พ่อเมืองนนทบุรี ชวนคนนนท์ร่วมใจประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

03 พฤษภาคม 2565 /

16:15 น.