พช.นนทบุรี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

27 พฤศจิกายน 2563 /

15:55 น.

นนทบุรี จัดพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่กองทุนแม่ของแผ่นดิน 55 กองทุน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

25 พฤศจิกายน 2563 /

16:45 น.

พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ร่วมเปิดโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำความผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้รัก สามัคคี”

13 พฤศจิกายน 2563 /

14:31 น.