จังหวัดนนทบุรี สานพลัง “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” รูปแบบ New Normal เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

30 กรกฎาคม 2564 /

15:11 น.