วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

บทบาทหน้าที่

บทบาท หน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชน บริหารงานพัฒนาชุมชนและการบริหารการพัฒนา ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายของจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการส่งเสริมศักยภาพของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้านทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติงานประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดทำศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอจัดเก็บและหรือประสาน การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนรวบรวมและทำแผนงาน/โครงการของอำเภอใน ส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้บริการองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารและดำเนินงานเกี่ยว กับ ระบบ ข้อมูลและแผนงาน/โครงการ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบัญงานธุรการทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่ งานงบประมาณการเงินและบัญชี งานประชาสัมพันธ์และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง
2. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
4. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
5. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน และเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นการพัฒนา ดังนี้

เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้ 

1.1 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนา
1.2 สร้างผู้นำเป็นพลังในการพัฒนาชุมชน
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล

2.1 พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่สากล

2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

2.3 พัฒนาการบริหารจัดการและกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

2.4 ส่งเสริมช่องทางการตลาด

เรื่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล

3.1 พัฒนาระบบการบริหารและการเข้าถึงแหล่งทุน

3.2 พัฒนาทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

4.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน

4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

4.3 ยกระดับภาพลักษณ์องค์กรสู่สากล

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

(Visited 9 times, 1 visits today)