โครงสร้าง/บุคลากร

นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี

นางรักใจ กาญจนะวีระ

หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย

นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายวิษณุ จันทร์โพธิ์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางราณี วงศ์ลุน

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางวีณา ปาระมี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

พัฒนาการอำเภอ

นายอุดมศักดิ์ ปานศรี

พัฒนาการอำเภอบางกรวย

น.ส.เยาวนิจ กลั่นนุรักษ์

พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด

นายอำพรชัย วิชิตพรชัย

พัฒนาการอำเภอบางใหญ่

นางนุสรา ธรรมฤาชุ

พัฒนาการอำเภอบางบัวทอง

นางปรียานุช สุพิมนานนท์

พัฒนาการอำเภอไทรน้อย

น.ส.โสภิดา บุญเนาว์

พัฒนาการอำเภอเมือง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)