โครงสร้าง/บุคลากร

นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี

นางรักใจ กาญจนะวีระ

หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย

นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวริตยา รอดนิ่ม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวสุภาวดี เมฆฉิม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางวีณา ปาระมี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ

พัฒนาการอำเภอ

นางสาวสุราพร ดวงเนตร

พัฒนาการอำเภอบางกรวย

น.ส.เยาวนิจ กลั่นนุรักษ์

พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด

นายอำพรชัย วิชิตพรชัย

พัฒนาการอำเภอบางใหญ่

นางนุสรา ธรรมฤาชุ

พัฒนาการอำเภอบางบัวทอง

นางสาวบุตรตรา ใจพันธ์

พัฒนาการอำเภอไทรน้อย

นางสาวจิรารัตน์ ถึงสุข

พัฒนาการอำเภอเมือง

(Visited 1 times, 1 visits today)