พช.นนทบุรี เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 ระดับเขตตรวจราชการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 2 เป็นประธานกรรมการในกิจกรรมประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดปริมณฑล พร้อมด้วย นางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ร่วมเป็นคณะกรรมการในครั้งนี้
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นแบบอย่างได้ โดยจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งเข้าประกวดจำนวน 3 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
2. ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
3. ประเภทกลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มโครงการต่อยอดขยายกิจการสลัดผักไฮโดรโปนิกส์ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยเวลา 13.30น. คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ไปยังที่ทำการกลุ่มอาชีพฯ เพื่อตรวจประเมินและเยี่ยมชมให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มอาชีพฯดังกล่าว
ในการนี้ นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอบางกรวย พัฒนาการอำเภอไทรน้อย และ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดในครั้งนี้
สถานีข่าว พช.CNS นนทบุรี รายงาน…
(Visited 1 times, 1 visits today)