ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 2 ตรวจเยี่ยมและพูดคุยความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 โดยมีนางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้รับฟังความคิดเห็น ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของงานพัฒนาชุมชนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด และก่อให้เกิดผลลัพธ์และประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด

 

สำนักข่าว พช.CNS นนทบุรี รายงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)