นนทบุรี คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion)

 

วันที่ 19 พฤษภาคม ณ ศูนย์จัดจำหน่ายและแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี (ศูนย์ OTOP นนทบุรี) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2565  (OTOP Product Champion) จังหวัดนนทบุรี  โดยจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน ผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคัดสรรฯ  โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา  และส่วนราชการระดับจังหวัด

กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ หรือ กอ.นตผ. ให้รับผิดชอบคำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Product Champion) ต่อเนื่องจากการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็นประจำทุก 2 ปี ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน  กำหนดให้จังหวัดดำเนินการรับสมัคร และพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองผลิตภัณฑ์ส่งเข้าร่วมคัดสรรในระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดระดับผลิตภัณฑ์ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไนระดับจังหวัดและระดับประเทศ ,จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ,ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานในระดับสากล

สำหรับปี 2565  โดยมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ ที่มีความพร้อมและสนใจส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรรฯใน ปี 2565 จำนวน 169 ผลิตภัณฑ์   จำแนกเป็น ประเภทอาหาร 21 ผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องดื่ม 6 ผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 62 ผลิตภัณฑ์  ประเภทของใช้ ของตกแต่งฯ จำนวน 52 ผลิตภัณฑ์ และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 28 ผลิตภัณฑ์

 

(Visited 1 times, 1 visits today)