พช.นนทบุรี พร้อมทีมจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจ เข้ารับการประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นางสาวสุภาวดี เมฆฉิม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวรุ่งนภา ชูรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางสาวสุราพร ดวงเนตร พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้พระครูนนทวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโคนอนมหาสวัสดิ์ ร่วมให้กำลังให้ทีมคณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ที่จะนำเสนอการดำเนินงานกิจกรรมของศูนย์ผู้นำจิตอาสาฯ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2565 กิจกรรมการประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นนั้น ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 ด้วย Motto ว่า “1 หมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำจิตอาสาในการสร้างการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน สร้างพลังชุมชนของผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
สำหรับในวันนี้ การนำเสนอผลงานของศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นำทีมโดย พ.จ.อ. อดิศร กึ่งสะอาด ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมนำเสนอโดยแบ่งออกเป็น 6 จุดกิจกรรม ประกอบด้วย
จุดที่ 1 นำเสนอผลการดำเนินงานธนาคารขยะ โดยหลักแนวคิด เปลี่ยนขยะเป็นประกันชีวิต กลุ่มอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ กลุ่มผู้ผ้าสามัคคี กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มกระถางปูนปั้น เป็นต้น
จุดที่ 2 นำเสนอการดำเนินงานขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสิ่งแวดล้อม ของอบต.มหาสวัสดิ์ กลุ่มอาชีพผ้ามัดย้อม สมุนไพรตะไคร้ไล่ยุง กระเป๋าผ้าจากป้ายไวนิล และการแปรรูปฟ้าทะลายโจร
จุดที่ 3 นำเสนอกิจกรรมของหมู่บ้านสะพานผัก ในส่วนของการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน การสร้างความมั่นคงทางอาหาร งานจักสาน และกลุ่มอาชีพต่างๆ ในหมู่บ้าน
จุดที่ 4 นำเสนอกิจกรรม “ตามรอยพ่อ” การดำเนินงานตามแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดที่ 5 จุดครัวชุมชนกลางเมือง สถานที่ปลูกผักสวนครัวส่วนรวมของชุมชน
จุดที่ 6 นำเสนอกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน บ้าน 100 ปี
ซึ่งการดำเนินกิจกรรมการประกวดในวันนี้ ได้รับความร่วมแรงใจของทีมคณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน รวมทั้งประชาชนในชุมชน ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานกันอย่างเข้มแข็ง จนเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้อย่างมากมาย
สถานีข่าว พช.CNS นนทบุรี รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)