พช.นนทบุรี เข้ากราบนมัสการพระเกจิอาจารย์ประกอบพิธีเมตตาจารแผ่นเงิน แผ่นทองแดง และแผ่นทองเหลือง เพื่อเป็นสิริมงคลและนำไปใช้จัดสร้าง “พระพุทธพัฒนปชานาถ” เนื่องในโอกาส ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา กรมการพัฒนาชุมชน

 

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564  นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุภาวดี เมฆฉิม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  นางสาวสุราพร ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอบางกรวย  นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์  พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด นางสาวจิรารัตน์ ถึงสุข พัฒนาการอำเภอเมืองนนทบุรี และนางสาวบุตรตรา ใจพันธ์ พัฒนาการอำเภอไทรน้อย เข้ากราบนมัสการพระครูสุวรรณโชติวุฒิ (หลวงพ่อตี๋) เจ้าอาวาสวัดหูช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี , พระนันทวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออ่าง) เจ้าอาวาสวัดใหญ่สว่างอารมณ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และพระครูสถิตนันทสโมสร (หลวงพ่อวิเชียร) เจ้าอาวาสวัดสโมสร อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  พระเกจิอาจารย์จังหวัดนนทบุรี ประกอบพิธีเมตตาจารแผ่นเงิน แผ่นทองแดง และแผ่นทองเหลือง เพื่อเป็นสิริมงคล และนำไปใช้ในการจัดสร้าง “พระพุทธพัฒนปชานาถ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน จัดสร้างพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสวาระครบ 60 ปี แห่งการสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นที่สักการะบูชา เสริมสิริมงคลให้แก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามฯ ถวายพระนามว่า “พระพุทธพัฒนปชานาถ”  อันมีความหมายว่า พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ประสบความเจริญ และขอประทานพระอนุญาตเชิญอักษรพระนามย่อ ออป. ประดิษฐานบริเวณด้านหน้าฐานของพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธรูปปางประทานพร เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ว่า ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

“พระพุทธพัฒนปชานาถ” เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ลักษณะท่าห้อยพระหัตถ์เบื้องขวา หันฝ่าพระหัตถ์ไปข้างหน้าเป็นเครื่องหมาย แต่ส่วนองค์พระพุทธรูปนั้นทำท่ายืน   เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่มีการออกแบบให้งดงามวิจิตร จากการออกแบบของคุณสุรเดช ลิ้มพานิช (หมึก ท่าพระจันทร์) โดยมีการสร้างองค์พระจำนวน 2 ขนาด คือ 1) ขนาดสูง 75 นิ้ว จำนวน 13 องค์ เพื่อประจำกรมการพัฒนาชุมชน 1 องค์ ประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน 1 แห่ง และ 2) ขนาดสูง 32 นิ้ว สำหรับบูชาบนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอ รวม 955 องค์ เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

ในการนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน นับเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่ง ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้สำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งยังความเป็นสิริมงคลมาสู่ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชนทุกคนได้มีกำลังใจในการทุ่มเททำงานอย่างอดทน และเสียสละเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพี่น้องประชาชน ให้มากยิ่งขึ้นสืบไป

Change For good

สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี รายงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)