ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน และเน้นย้ำประเด็นการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2564

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  นายกิติพล เวชกุล  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  พร้อมด้วย นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน และสอบถามข้อมูลประเด็นการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 ของอำเภอปากเกร็ด

ในการนี้ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด  พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรายงานแนวทางและความก้าวหน้าของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และประเด็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานสามารถประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

จากนั้น นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานการดำเนินการ “โคก หนอง นา โมเดล พช.นนทบุรี “ บ้านคุ้งน้ำวน หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  พื้นที่ครัวเรือนของนายประจวบ เอี่ยมโสต  ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 นอกจากนี้ภายในพื้นที่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่ดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีการดำเนินกิจกรรมคนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ ซึ่งเป็นครัวต้นแบบในการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานในครัวเรือน หากมีเหลือก็แบ่งปัน และสามารถนำไปจำหน่ายได้  อีกทั้งยังเป็นศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวไว้เป็นคลังอาหารสำหรับชุมชน

หลังจากนั้น ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน ได้เดินทางไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน และสอบถามข้อมูลประเด็นการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 ของอำเภอบางใหญ่ โดยมีนายอำพรชัย วิชิตพรชัย พัฒนาการอำเภอบางใหญ่  และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับและรายงานการดำเนินการการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. โดยในขณะนี้กำลังดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลคาดว่าจะแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้.

Change  for Good

สถานีข่าว พช.CNS นนทบุรี รายงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)