พช.นนทบุรี จัดประชุมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงาน ปี 2565

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมงามวงศ์วาน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ในโอกาสนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านกระบวนการกลุ่ม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎี SWOT Analysis เพื่อร่วมกันหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการดำเนินงานกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนในปีที่ผ่านมา โดยสามารถวิเคราะห์ออกมาได้เป็น 4 หมวดใหญ่ ได้แก่ คน ระบบ งาน และงบประมาณ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น ชื่นชมในจุดที่ดี และร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาในหัวข้อที่เคยส่งผลกระทบในการดำเนินงานในปีที่ผ่าน อีกทั้งยังได้ร่วมกันคิดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร และเหมาะสมกับค่านิยมองค์กรของกรมการพัฒนาชุม.
Change For Good
สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี …
(Visited 1 times, 1 visits today)