พช.นนทบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนเสริมสร้างพัฒนาผู้นำตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ ตามวิถี New Normal

วันที่ 24 กันยายน 2564 ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล พช.นนทบุรี” บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ 6 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2564 พร้อมด้วย นางสาวริตยา รอดนิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวสุภาวดี เมฆฉิม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอไทรน้อย โดยจังหวัดนนทบุรี มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 12 คน ประกอบด้วย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ , นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ในพื้นที่อำเภอไทรน้อย และอำเภอบางใหญ่ , วิทยากรครูพาทำ ได้แก่ นายสินชัย ทองมั่ง เจ้าของพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ ประเภท (HLM)
การฝึกอบรมตามโครงการในครั้งนี้ เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้มายังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีทั้งหมด 4 จังหวัด 14 จุดดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งสามารถถ่ายทอดแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายร่วมกัน โดยการนำหลักกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้ต่อไป
สำหรับกิจกรรมการอบรมจำนวน 5 วันนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมที่สำคัญ ผ่านรูปแบบการบรรยายโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การรับชมวิดีทัศน์ และการฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง ได้แก่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ การถอดรหัสพระมหาชนก ทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง หลักกสิกรรมธรรมชาติ การออกแบบโคก หนอง นา เบื้องต้น รวมทั้งการเรียนรู้ 9 ฐานการเรียนรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเอามื้อสามัคคี และท้ายสุดผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันวางแผนการทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสังคมอุดมสุขแบบพอเพียง และร่วมแรงร่วมใจ ร่วมเอามื้อสามัคคี กันในพื้นที่ของแต่ละคน
นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี กล่าวในพิธีปิดว่า จังหวัดนนทบุรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล พช.นนทบุรี” ถึงแม้จังหวัดนนทบุรี จะเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นเมือง ใกล้กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินงานจำนวน 2 แปลง ในพื้นที่อำเภอไทรน้อย และอำเภอบางใหญ่ ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้กรุง ที่ทุกคนสามารถเดินทางมาศึกษาเรียนรู้ดูงานได้สะดวก และในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก พัฒนาการจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด ทีมวิทยากรทุกท่าน ครูพาทำ และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี.
Change For Good
สถานีข่าว CNS พช.นนทบุรี รายงาน…
(Visited 1 times, 1 visits today)