นนทบุรี ปล่อยคาราวานพืชสมุนไพร ขยายผลผู้นำการเปลี่ยนแปลง บ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสู้ภัยโควิด 19

      วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวริตยา รอดนิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันปล่อยคาราวานพืชสมุนไพร ได้แก่ กระชาย และฟ้าทะลายโจร สู่อำเภอทั้ง 6 อำเภอ โดยมีพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และคณะกรรมศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัดและอำเภอ ร่วมรับมอบพันธุ์สมุนไพร เพื่อดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการเสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยขยายผลจากศูนย์แบ่งปันต้นแบบ สู่อำเภอ ตามคติพจน์ “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน”
        นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี เห็นความสำคัญของการเสริมสร้างผู้นำชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับ ต่าง ๆ และจากสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในทุก ๆ ด้าน และทำให้เกิดภาวะปกติใหม่ ที่ต้องหันมาพึ่งพาตนเองเพื่อลดการแพร่ระบาด นำไปสู่การช่วยเหลือของชุมชนในระยะยาว โดยเริ่มจากหนึ่งครอบครัว สามารถดูแลได้ทั้งชุมชน หนึ่งชุมชนสามารถดูแลได้ทั้งหมู่บ้าน หนึ่งหมู่บ้านดูแลได้ทั้งตำบล หนึ่งตำบลสามารถดูแลได้ทั้งอำเภอ หนึ่งอำเภอสามารถดูแลได้ทั้งหวัด ในวันนี้จึงได้มีกิจกรรมปล่อยคาราวานพืชสมุนไพร ซึ่งมีกระจาย และฟ้าทะลายโจร ไปยังหมู่บ้านผู้นำการเปลี่ยนแปลงของทุกอำเภอ เพื่อขยายผลขีดความสามารถจากบ้านพี่ สู่บ้านน้อง คือจากตำบลหนึ่ง สู่อีกตำบลหนึ่ง เพื่อเป็นเครือข่ายพื้นที่ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในลักษณะ “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” นำไปสู่การร่วมกันดูแลด้านสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้แข็งแรงปลอดภัย.
สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี รายงาน….
(Visited 1 times, 1 visits today)