รองผู้ว่าฯ นนทบุรี มอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ข้าราชการ แก่พัฒนากร รุ่น 116

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง จังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ข้าราชการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 116 จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวภาชินี คำมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ที่ได้เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 116 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดการอบรมตามโครงการในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ในฐานะนักวิชาการพัฒนาชุมชน หรือพัฒนากร มีอุดมการณ์โดยยึดหลักปรัชญา และกระบวนการพัฒนาชุมชน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีทัศนคติที่ดี และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับชุมชน อีกทั้งเป็นไปตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ในการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้เรียนรู้ระเบียบของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี

ในการนี้ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ร่วมแสดงความยินดีแก่ นางสาวภาชินี คำมา ในครั้งนี้ด้วย.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)