พช.นนทบุรี จัดแสดงผลงานความสำเร็จของการดำเนินงาน “คนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ” ตามแผนปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายสุจินต์ ไชย์ชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ที่เข้าร่วมการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานความมั่นคง ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศแสดงผลงาน “คนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ” ซึ่งมาจากความสำเร็จของการดำเนินงานน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ในระดับดีเด่น ประเภทต่าง ๆ ณ บริเวณชั้น 5 หน้าห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย ดังนี้
1. ประเภทองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย
2.ประเภทผู้นำทางศาสนา ได้แก่ พระครูปลัด ภีรพัฒน์ จิตสังวโร รองเจ้าอาวาสวัดขวัญเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี
3. ประเภทบ้านพักข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ นางสาวภัทราวรรณ สุขยอด นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบัวทอง
4.ประเภทหมู่บ้านที่มีความมั่นคงทางอาหาร ได้แก่ บ้านวัดสัก หมู่ที่ 3 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย
โดยการจัดแสดงนิทรรศการ “คนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ เป็นการรวบรวมผลความสำเร็จของการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในจังหวัดนนทบุรี ที่ร่วมแรงร่วมใจกันรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัว เน้นการพึ่งพาตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน ด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ตามหลัก “บวร” เพื่อให้รอดพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).

#คนนนท์ร่วมใจปลูกผักบ้านฉันแบ่งปันบ้านเธอ

#Change For Good

สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี รายงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)