พช.นนทบุรี จัดประชุมประจำเดือนและถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Meet

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนและถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างพัฒนาการจังหวัด กับผู้อำนวยการกลุ่มงาน และพัฒนาการอำเภอ รอบการประเมินที่ 2 (1เมษายน – 30 กันยายน 2564) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ Google Meet โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
โดยการประชุมในวันนี้ มีประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้
1. การดำเนินงานโครงการงบพัฒนาจังหวัด
2. แผนการปฏิบัติราชการ ไตรมาส 3 และแผนการใช้งบประมาณ
3. การจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ
4. การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564
5.การดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
7. การประกวดผ้าลายขอพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
8. การดำเนินโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market)
9. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10. การพัฒนาบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
11. การดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
12. แนวทางการเบิกจ่ายเงินสำหรับไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รวมทั้งได้ร่วมกันเสนอแนะและหารือแนวทางการดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Change For Good
สถานี พช. CNS นนทบุรี รายงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)