จังหวัดนนท์ มุ่งขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พร้อมดึงเอกชนร่วมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันในตลาดได้

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นายวิษณุ จันทร์โพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดนนทบุรี ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนนทบุรี ผู้ประสานขบวนองค์กรจังหวัดนนทบุรี ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมในวันนี้
โดยการประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับพื้นที่ เพื่อให้จังหวัดมีการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนากลไกพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด ตลอดจนพัฒนากลุ่มอาชีพกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เด่นของตนเอง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันนำเสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าของตนเองให้มีมาตรฐาน เพื่อให้มีความน่าสนใจ มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และสามารถแข่งขันได้ในตลาด ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอในการหาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของตนเอง ให้แตกต่างจากสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ อันจะนำไปสู่การสร้ายรายได้และยอดขายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การประชุมในวันนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

 

Change For good
สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี รายงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)