พช.นนทบุรี หนุนผู้ประกอบการ OTOP เมืองนนท์ เพิ่มช่องทางการตลาดในงาน “OTOP นนทบุรี ของดีบ้านฉัน” เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง

วันนี้ 22 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์การค้าริเวอร์พลาซา อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP นนทบุรี ของดีบ้านฉัน โดยมีนางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน คุณพรณรัตน์ อัครฐานิชนันท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าริเวอร์พลาซา อำเภอเมืองนนทบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี และนักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP จังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดในวันนี้ด้วย

นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี มีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะตัวแทนของภาคราชการ ที่ได้ร่วมงานกับศูนย์การค้าริเวอร์พลาซา ซึ่งเป็นภาคเอกชน ที่ได้จัดงาน “OTOP นนทบุรี ของดีบ้านฉัน” ขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 30 มีนาคม 2564 ซึ่งหนึ่งในบทบาทและภารกิจของจังหวัดนนทบุรี มีหน้าที่ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีก็เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือที่รู้จักกันในนาม OTOP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญาไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและมีมูลค่าสูงขึ้น และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบทำให้รายได้จากการจำหน่ายผลิตภันฑ์ OTOP ลดน้อยลง การจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมมือกับทางศูนย์การค้าริเวอร์พลาซา จัดงาน “OTOP นนทบุรี ของดีบ้านฉัน” เพื่อให้เกิดการสร้างการรับรู้ สร้างโอกาส และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนกิจกรรม และได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ จากทางศูนย์การค้าริเวอร์พลาซา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม ตลอด 9 วัน โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดนนทบุรี และผู้สนใจร่วมชม ร่วมชิม ร่วมช้อปสินค้าคุณภาพ OTOP จังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดนนทบุรี กันนะคะ.

CHANGE FOR GOOD

สถานีข่าว พช.CNS นนทบุรี รายงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)