พช.นนทบุรี จัดศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้งชัณโรง เพื่อต่อยอดส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชัณโรง และแปรรูปผลิตภัณฑ์ชัณโรงเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 18 และ 19 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชัณโรงและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชัณโรงเพื่อสุขภาพ ในกิจกรรศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้งชัณโรง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงและขยายพันธุ์ผึ้งชัณโรง ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ซึ่งการดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายพยุงเศรษฐกิจในภาวะวิกฤต และฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ และกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะการจ้างงาน และในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมีกลุ่มประชากรที่มีความสนใจในการนำประโยชน์จากน้ำผึ้งชัณโรงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เนื่องจากน้ำผึ้งชัณโรงได้ถูกนำมาใช้เป็นองค์ประกอบทางยา จึงได้นำไปสู่กระบวนการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นการช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมขนได้อย่างยั่งยืน

สถานีข่าว พช.CNS นนทบุรี รายงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)