พช.นนทบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นำสตรีรุ่นใหม่ พัฒนาศักยภาพในยุค 4.0

วันนี้ 11 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นำสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด โดยมีนางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ความเป็นมาของการดำเนินกิจกรรมโครงการครั้งนี้ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชนสตรี ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 26 คน
การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเยาวสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่การเป็นผู้นำสตรีรุ่นใหม่ และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหัวข้อการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1. การบรรยาย หัวข้อ การดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเยาวชนกับการพัฒนาสตรีในชุมชน โดย นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
2. การบรรยาย หัวข้อ เยาวสตรีกับการสื่อสารในยุคดิจิทัล โดย นางสาวสิริมา กาลายี นักจัดรายการโทรทัศน์และวิทยุ อสมท.
3. การบรรยาย หัวข้อ เยาวสตรีกับงานจิตอาสา โดย นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนให้สตรีที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยให้ความสำคัญกับเยาวสตรีคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในยุค 4.0 ที่มีศักยภาพแนวคิดใหม่ๆ ทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ผ่านกลไกลขับเคลื่อนการทำงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนนทบุรี

CHANGE FOR GOOD

สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี รายงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)