พช.นนทบุรี จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge -Based OTOP :KBO) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge -Based OTOP :KBO) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยมีนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานOTOP นักการตลาดรุ่นใหม่OTOP จังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ ภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการของเครือข่าย KBO เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม สำหรับใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้มากยิ่งขึ้น

พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ได้บรรยายและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ปัจจุบันส่งเสริมและผลักดันนโยบายหลัก ได้แก่ กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นาโมเดล และการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนโยบายที่มุ่งส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ และจุดเน้นย้ำเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานสู่สากล

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดนนทบุรี ที่ประกอบด้วยตัวแทนทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งได้ร่วมกันวางแผน วิเคราะห์ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการต่อไป.

สถานีข่าว พช.CNS นนทบุรี รายงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)